Wirtualna Kawiarnia Literacka

 Wirtualna Kawiarnia LiterackaPisania można się nauczyć. Trzeba dużo czytać i pisać. Tak przynajmniej twierdzi King. Bardzo ważne jest też zewnętrzne wsparcie, ciekawe ćwiczenia i wiara w to, że mogę pisać i mam do tego prawo. Jeśli chcesz ćwiczyć swój warsztat pisarski, aby Twoje teksty były coraz lepsze, zapraszam na spotkania Wirtualnej Kawiarni Literackiej, czyli cykliczne bezpłatne warsztaty pisarskie on-line (z Panem Kotem w tle).

W tym roku spotkania dotyczą tematyki pisarsko-wydawniczej. Zaczniemy od pytania, czy każdy może być publikującym autorem, a zakończymy pytaniem, czy urlop jest dobrym czasem na pisanie książki. Po drodze porozmawiamy o szukaniu motywacji i czasu na pisanie, o pokonywaniu perfekcjonizmu i stworzymy notkę „O mnie”. Niektóre tematy nawiązują do mojej książki: „Piszę, bo chcę. Poradnik kreatywnego pisania”.

Spotykamy się w każdy czwarty wtorek miesiąca o g. 18:00 on-line.

Najbliższe spotkanie: 27 czerwca, g. 18:00-19:30. 

Temat: Czy urlop to dobry czas na pisanie książki?

Zapisz się:

Chcę wziąć udział w spotkaniu i chcę się zapisać do newslettera "Piszę, bo chcę" i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych (imienia, adresu email oraz historii otwieralności wiadomości) do celów marketingowych; a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących do "Piszę, bo chcę". Twoje dane są u mnie bezpieczne!best email marketing powered by FreshMail


150710-206-EditProwadząca: Krystyna Bezubik – doktor literaturoznawstwa, pisarka, trenerka kreatywnego pisania. Pracuje z osobami, które chcą pisać tak, by inni chcieli to czytać.
Od kil­ku lat in­spi­ru­je in­nych do pi­sa­nia, pro­wa­dząc warsz­ta­ty i kur­sy pisarskie. Uwa­ża, że pi­sa­nie, twór­czość mo­że być i jest waż­ną czę­ścią ży­cia.

Opinia uczestniczki:

Uwiel­biam spo­tka­nia w Ka­wiar­ni Li­te­rac­kiej. Każ­de z nich ko­ja­rzy mi się z otwie­ra­niem daw­no za­po­mnia­nej sza­fy z po­my­sła­mi. W na­szym za­bie­ga­nym świe­cie, peł­nym krót­kich ter­mi­nów i krót­kich zdań, wszech­obec­nych skró­tów i za­po­ży­czeń z ję­zy­ka an­giel­skie­go (głów­nie choć nie tyl­ko), Ka­wiar­nia jest jak oa­za na pu­sty­ni. Cie­szę się, że mo­gę ją od­wie­dzać, a Kry­sia fan­ta­stycz­nie pod­po­wia­da nam spo­so­by na zna­le­zie­nie przej­ścia do za­cza­ro­wa­ne­go świa­ta Na­szej Wła­snej Li­te­ra­tu­ry. Nie wrę­cza nam go­to­wej ma­py, prze­pi­su czy klu­cza. O nie! Do­sta­je­my od niej tyl­ko drob­ne wska­zów­ki, jak okrusz­ki czy ko­ra­li­ki na le­śnej ścież­ce. Je­dy­nie od nas za­le­ży czy weź­mie­my udział w tej przy­go­dzie, po­zwo­li­my po­nieść się na­szej wy­obraź­ni i la­wi­nie lub rze­ce słów, czy też zo­sta­nie­my przed drzwia­mi z na­pi­sem „Pi­szę bo chcę” prze­stę­pu­jąc nie­pew­nie z no­gi na no­gę.

Lu­bię po­dej­mo­wać ka­wiar­nia­ne wy­zwa­nia. Lu­bię od­kry­wać w so­bie zło­to­no­śne zło­ża po­my­słów, me­ta­for, obra­zów, zdań… któ­re, jak są­dzi­łam, zgu­bi­łam daw­no te­mu w sza­ro­bu­rym beł­ko­cie. Cie­szę się, że dzię­ki spo­tka­niom z Kry­sią i in­ny­mi by­wal­ca­mi Ka­wiar­ni mo­gę choć na chwi­lę ode­rwać się od co­dzien­no­ści i za­nu­rzyć się w ma­gicz­ny świat zna­ny tyl­ko pi­sa­rzom, po­etom i… czy­tel­ni­kom: )

Spot­ka­nia w Ka­wiar­ni to też oka­zja do po­dzie­le­nia się z in­ny­mi swo­ją pa­sją, cza­sem do prze­ła­ma­nia lę­ku przed wy­cią­gnię­ciem z szu­fla­dy na świa­tło dzien­ne na­szej twór­czo­ści. W Ka­wiar­ni jest „cie­pło i przy­tul­nie”. Tu moż­na zna­leźć słu­cha­czy chęt­nych do spoj­rze­nia na rze­czy­wi­stość pod in­nym ką­tem, nie­ko­niecz­nie swo­im wła­snym. W ta­kiej at­mos­fe­rze ła­twiej się otwo­rzyć, wy­pu­ścić z sie­bie sło­wa jak sta­do mo­ty­li i cza­sem za­sko­czyć na­wet sie­bie tym, co po­tra­fi się z nas wy­kluć, je­śli tyl­ko na to po­zwo­li­my.

Dzię­ki spo­tka­niom w Ka­wiar­ni, ale rów­nież dzię­ki in­dy­wi­du­al­nym warsz­ta­tom z Kry­sią wró­ci­łam do pi­sa­nia po­rzu­co­ne­go kie­dyś blo­ga. Zda­rza się też, że w mo­jej gło­wie kieł­ku­ją i za­kwi­ta­ją no­we wier­sze. Przy czym za­uwa­ży­łam, że naj­więk­szy wy­syp tek­stów wsze­la­kich na­stę­pu­je tuż po ka­wiar­nia­nej bu­rzy mó­zgów. W Ka­wiar­ni je­ste­śmy dla sie­bie na­wza­jem in­spi­ra­cją. Do­brze, że ist­nie­je ta­kie miej­sce, gdzie mo­gą się spo­tkać lu­dzie, któ­rych łą­czy ta sa­ma pa­sja. AliSS

Informacje techniczne:

Spotkanie jest prowadzone przez Google Hangout, czyli bardzo przyjazny googlowski odpowiednik Skype’a. Nie trzeba go pobierać. Nie trzeba instalować. Uczestniczki spotkania otrzymają link do pokoju spotkań i… będą mogły brać udział w rozmowie na żywo (grupa aktywna) lub oglądać spotkanie, pisząc na czacie (grupa czatująca). Moim zdaniem to rewelacyjne rozwiązanie – mam nadzieję, że czujecie choć odrobinę mój entuzjazm. Oczywiście jest mały haczyk – do grupy aktywnej mogę zaprosić osoby, które posiadają skrzynkę e-mail w portalach google.pl (Gmail) lub gazeta. pl.

 

Program spotkań 2016/2017:

27 września, g. 19:00

Temat: Czy każdy może być publikującym pisarzem?

25 października, g. 18:00

Temat: Skąd czerpać motywację i jak planować pisanie?

22 listopada, g. 18:00

Temat: Jak napisać śmieszny tekst?

24 stycznia, g. 18:00

Temat: Perfekcjonizm – wróg czy przyjaciel autora?

21 lutego, g. 18:00

Temat: Natchnienie czy praca – co jest potrzebne, aby napisać książkę?

28 marca, g. 19:00

Temat: Jak napisać notkę „o mnie”?

25 kwietnia, g. 18:00

Temat: Jak szukać wydawnictwa?

23 maja, g. 18:00

Temat: Jak poprawić tekst przed publikacją?

27 czerwca, g. 18:00

Temat: Czy urlop to dobry czas na pisanie książki?

 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich piszących, marzących o pisaniu, lubiących książki. Zaproś znajomych, którzy mogliby być zainteresowani.

Chcę wziąć udział w spotkaniu i chcę się zapisać do newslettera "Piszę, bo chcę" i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych (imienia, adresu email oraz historii otwieralności wiadomości) do celów marketingowych; a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących do "Piszę, bo chcę". Twoje dane są u mnie bezpieczne!best email marketing powered by FreshMail


 

11 odpowiedzi do “Wirtualna Kawiarnia Literacka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *